Palmos Analysis
 

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Online Research Panel

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης


Οι “Όροι και οι Προϋποθέσεις” που περιέχονται στο παρόν, μαζί με την Πολιτική Coo-kies και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, αποτελούν τη συνολική συμ¬φω¬νία ανά¬μεσα στην Ιστοσελίδα μας και κάθε χρήστη της και είναι δεσμευτικοί απο¬κλει¬στι¬κά γι΄ αυ¬τούς. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν, καθώς διέπουν την πρό¬σβα¬σή σας στην Ιστοσελίδα μας, τη χρήση της από εσάς, την εγγραφή σας ως μέλος του Online Research Panel, τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε έρευνα ή μελέτη διενερ¬γεί¬ται ή φιλοξενείται από εμάς, και το δικαίωμά σας για εξαργύρωση τυχόν κινή-τρων και επιβραβεύσεων που παρέχονται για συγκεκριμένες δραστηριότητες, συμπερι-λαμ¬βα¬νο¬μένης όχι αποκλειστικά, της επιτυχημένης συμπλήρωσης ερευνών. Έχοντας πρόσβα¬ση στην Ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιώντας τη, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τις πα¬ρούσες διατάξεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες” Όρους και Προϋ-πο¬θέσεις”, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο την Ιστο¬σελίδα μας.

1. Γενικές Πληροφορίες

Οι αναφορές “Εμείς/μας/η Εταιρεία” αφορούν την Palmos Analysis IKE, μία εταιρεία που έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα, με ΑΦΜ.: 998672532/Η΄ΔΟΥ Θεσσαλονίκης και εδρεύει στη διεύ¬θυν¬ση Γεωρ. Παπανδρέου 18, 54624 Θεσσαλονίκη.


2. Χρήση των Υπηρεσιών

Το Online Research Panel προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε έρευνες. Η συμμετοχή είναι οικειοθελής. Με την εγγραφή σας, ως μέλος του Panel μας, συμφωνείτε να λαμβάνετε προσκλήσεις προκειμένου να συμμετέχετε σε έρευνες. Επιδί¬ω¬¬ξή μας είναι να σας αποστέλλουμε προσκλήσεις για έρευνες που θεωρούμε ότι ταιρι¬ά¬¬ζουν στην εμπειρία και το υπόβαθρό σας, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να εγγυη¬θούμε ότι θα λαμβάνετε έναν ελάχιστο αριθμό προσκλήσεων. Σε περίπτωση που δεν επι¬θυ¬μείτε να απαντήσετε σε αυτές τις προσκλήσεις, έχετε την επιλογή να απενεργο¬ποι¬ή¬σετε το λογαριασμό χρήστη σας, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται σε κάθε πρόσκληση για έρευνα. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστο¬σελίδα μας, όπως και όταν είναι διαθέσιμες. Το Online Research Panel συνεχώς με¬τα¬βάλλει και βελτιώνει τις υπηρεσίες του και διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροπο¬ποι¬ήσει, να περιορίσει ή να εμποδίσει την πρόσβαση σε όλες ή και οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών σε οποιονδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε ή για κανέ¬να λόγο.


3. Εγγραφή και διαχείριση του Προφίλ

Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που πα¬ρέ¬χονται από την Ιστοσελίδα μας, θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε την παρεχόμενη φόρμα εγγραφής και να δημιουργήσετε ένα όνομα χρήστη και ένα συνθηματικό. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, οφείλετε να μας υποβάλετε ακριβείς και έγκυρες προσω¬πι¬κές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του ονοματεπώνυμού σας, του φύλου σας, της ημερομηνίας γέννησής σας, της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, της χώρας διαμονής σας, του ταχυδρομικού σας κώδικα και της πόλης κατοικίας σας. Τα στοιχεία σας θα τα διατηρήσουμε για όσο χρονικό διάστημα παραμένει ενεργός ο λο¬γαριασμός σας. Συμφωνείτε να παράσχετε μόνο ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη στοιχεία εγγραφής και να τα ενημερώνετε, όποτε χρειάζεται, ώστε να διατηρούν την ε¬γκυ¬ρότητά τους. Το Online Research Panel διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να α¬πα¬γορεύσει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας και τη χρήση της από εσάς και/ή τη συμμετοχή σας στις υπηρεσίες μας, εάν μας παρέχετε ή εύλογα υποψιαζό¬μα¬στε ότι μας έχετε παράσχει πληροφορίες οι οποίες είναι ψευδείς, ανακριβείς, αναχρονι¬στι¬κές και ελλιπείς. Εάν χρειαστεί να διορθώσετε ή να ενημερώσετε κάποιες από τις πληροφο-ρίες του προφίλ σας, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή, πηγαίνοντας στη σε-λί¬¬δα του προφίλ σας, επιλέγοντας το όνομά σας και ακολουθώντας τις αντίστοιχες ο-δηγίες, τα στοιχεία σας θα ενημερωθούν αυτόματα στη βάση δεδομένων μας. Εάν ε¬πι-λέ¬ξετε να διακόψετε τη συμμετοχή σας στην Ιστοσελίδα μας ή επιθυμείτε να παύ¬σου¬με να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή πη-γαί¬νο¬ντας στη σελίδα του Προφίλ σας και επιλέγοντας το πλήκτρο “Διαγραφή Λογαρι-α¬σμού”. Εναλλακτικά, μπορείτε να καταργήσετε το λογαριασμό σας στέλνοντας ένα email στο κέντρο εξυπηρέτησής μας, μέσω της σελίδας επικοινωνίας μας στο: info@palmosanalysis.gr. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι, από τη στιγμή που θα α-πενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας, θα σταματήσετε να έχετε δικαίωμα πρόσβασης και στο πρόγραμμα πόντων του Online Research Panel. Όλοι οι πόντοι που έχουν πι-στω¬θεί στο λογαριασμό σας και δεν έχουν εξαργυρωθεί, έως τη στιγμή της αποχώ¬ρη-σής σας, με όποιο τρόπο και οποτεδήποτε και αν έχουν αποκτηθεί, θα εκπέσουν. Κα-τανοούμε, ωστόσο, ότι έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη σχετικά με τη διαγραφή του προφίλ σας, όπως επίσης ότι ενδέχεται να έχετε κάποια εκκρεμή παραγγελία, την ο¬ποί¬α μπορεί να επηρεάσει η διαγραφή στοιχείων απαραίτητων για την ολοκλήρωσή της (π.χ. της ταχυδρομική σας διεύθυνσης). Για αυτό το λόγο διατηρούμε το λογαρια-σμό σας ανενεργό για τριάντα (30) ημέρες για το οποίο διάστημα δεν θα λαμβάνετε καμία πρόσκληση για έρευνα, αλλά θα έχουμε στη διάθεσή μας επαρκή χρόνο για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε παραγγελίας. Εάν αλλάξετε γνώμη και συνδεθείτε στο λο-γα¬ριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια αυτών των τριάντα (30) ημερών, ο λογαριασμός σας θα επανενεργοποιηθεί αυτόματα. Παρ’ όλα αυτά, εάν παρέλθουν οι τριάντα (30) ημέρες, χωρίς να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, το Προφίλ σας και όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό θα διαγραφούν οριστικά.


4. Προστασία συνθηματικού

Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια του ονόματος χρήστη και του συνθηματικού του, καθώς και για οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται υπό την ιδιότητά του ως μέλος, εξουσιοδοτημένη ή μη. Ως χρήστης, οφείλετε να μη γνωστο¬ποι¬είτε το συνθηματικό σας σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και να είστε υπεύθυνοι, προ¬κειμένου να το διατηρήσετε ασφαλές. Η Ιστοσελίδα μας δεν έχει καμία ευθύνη για τις όποιες ζημιές τυχόν υποστείτε από τη χρήση του συνθηματικού σας από τρίτους, ε¬κτός από την περίπτωση όπου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να αποδοθεί ευ¬θέ¬ως σε βαριά αμέλεια ή απάτη της Ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση που ξεχάσετε το συν¬θη¬ματικό σας, μπορείτε να το ανακτήσετε εισάγοντας το όνομα χρήστη σας στην επι¬λο¬γή “Έχασα τον κωδικό μου” και στη συνέχεια θα λάβετε ένα e-mail, ώστε να αποκτή¬σε¬τε ξανά πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει ότι χρησι¬μο¬ποι¬είτε την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση που εισάγατε κατά την εγγραφή σας. Εάν έχετε ξεχάσει την ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε (μέσω email), παρέχοντας τις απαραίτητες πληρο¬φο¬ρίες (συνήθως το ονοματεπώνυμό σας και την ημερομηνία γέννησής σας), προκειμέ¬νου να την επανακτήσουμε.


5. Σχέση χρηστών- Ιστοσελίδας

Ως χρήστης, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στον εξοπλισμό και στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου να έχετε σύνδεση και πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας. Συμφωνείτε, επίσης, ότι: α) Ούτε η εγγραφή σας β) Ούτε η πρό¬σβα¬σή σας ή η χρήση των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης όχι αποκλειστικά της συμμετοχής σας στις έρευνες του Online Research Panel συνιστά οποιαδήποτε μορ¬φής πρακτορεία, συνεταιρισμό, κοινοπραξία ή εργασιακή σχέση με το Online Re¬se¬arch Panel ή με κάποιον από τους πελάτες της, πράκτορες και/ή συνεργάτες του. Συμφωνείτε, επιπλέον, ότι οι πόντοι και οι αντίστοιχες επιβραβεύσεις που λαμβάνετε για τη συμπλήρωση ερευνών, είναι η μόνη αποζημίωση που θα λάβετε για την εν λόγω συμ¬με¬τοχή σας.


6. Πολιτική συλλογής χρηματικών αμοιβών και επιβράβευσης

Με την εγγραφή σας, ως μέλος της Ιστοσελίδας μας, συναινείτε επίσης στην αυτόματη δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού συλλογής χρηματικών αμοιβών. Κάθε φορά, πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, θα σας ανακοινώνουμε το αντικείμενο της έρευνας, τη χρηματική αμοιβή για τη συμπλή¬ρω¬ση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου και την εκτιμώμενη διάρκεια συμπλήρωσής του. Στο Online Research Panel αμείβεστε για κάθε έρευνα με Ευρώ, αρκεί να συμπλη-ρώσετε όλο το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Μόλις ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου, θα πιστωθεί αυτόματα στο λογαριασμό σας η αντίστοιχη χρη-ματική αμοιβή. Όταν το συνολικό ποσό των χρη¬μα¬τικών αμοιβών σας φθάσει τα 20€, θα πιστώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός που θα μας έχετε υποδείξει με το ποσό αυτό και θα ξεκινάτε τη συλλογή αμοιβών από την αρχή. Επιπλέον, σε τακτά χρονικά διαστή¬ματα θα πραγματοποιείται κλήρωση με¬ταξύ των συ쬬μετεχόντων στις έρευνες του συ¬γκεκριμένου χρονικού διαστήματος με διάφορα δώ¬ρα ή χρηματικά έπαθλα που θα ανακοινώνονται, κάθε φορά. Οι έρευνες ενδέχεται να έχουν διαφορετική απόδοση χρη¬μα¬τικών αμοιβών, ανάλογα με την πολυπλοκότητά τους και το χρόνο που απαιτεί-ται για τη συμπλήρωσή τους. Εάν τυχόν διαπιστώσετε ότι ο λογαριασμός σας δεν έχει πι¬στω¬θεί ή χρεωθεί σωστά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, μέσω email, στο info@palmosanalysis.gr. Σε περίπτωση που τυχόν χρηματικές αμοιβές έ¬χουν χρεωθεί ή πιστωθεί εσφαλμένα σε λογαριασμό χρήστη, το Online Research Pa¬nel, δικαιούται να τους αφαιρέσει ή να τους επιστρέψει, αντίστοιχα. Το Online Research Pa¬nel διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί τη δραστηριότητα κάθε μέλους, στο πλαίσιο του Συστήματος Συλλογής Χρηματικών Αμοιβών. Σπανίως, εάν κάποιο μέλος παραβιάσει τον Κώδικα Συμπεριφοράς των μελών μας και ιδίως εάν ένας λογαριασμός παρουσιάσει ενδείξεις απάτης, κατάχρησης ή ύποπτης δραστηριότητας και εάν έχου¬με εύλογη υποψία ότι ένας χρήστης προσπαθεί να μας παραπλανήσει ως προς την ταυτότητά του ή επιδίδεται σε πλαστοπροσωπία με σκοπό τη συλλογή χρηματικών αμοιβών, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε κάθε εύλογο μέσο, προκειμέ¬νου να επαληθεύσουμε την πραγματική του ταυτότητα. Εάν κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατό, ο λογαριασμός μπορεί να τερματιστεί και από το μέλος, θα εκπέσει το σύνολο της χρηματικής αμοιβής που τυχόν έχει συγκεντρώσει. Το Online Research Pa¬nel μπο¬ρεί να τροποποιήσει, μεταβάλει, καταργήσει ή προσθέσει νέους όρους και προϋπο¬θέ¬σεις για το πρόγραμμα επιβράβευσής της ή για τις υπηρεσίες της, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.


7. Τερματισμός του λογαριασμού του χρήστη από τo Online Research Panel

Το Online Research Panel μπορεί να διακόψει πάραυτα τη συμμετοχή σας ως μέλος του Panel, σε περίπτωση που a)Παραβιάσετε κάποιον από τους παρόντες “Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης” (περιλαμβανομένων των όρων που περιέχονται στην Πολιτική Cookies και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) β) Κάνετε κατάχρηση της συμμε¬το¬χής σας στο Panel ή τo χρησιμοποιήσετε για ανάρμοστο σκοπό, όπως πλαστοπρο¬σωπία με σκοπό τη συλλογή χρηματικής αμοιβής. Το Online Research Panel διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, είτε αυτεπαγ¬γέλ¬τως, είτε όπως τυχόν υπαγορευθεί από το νόμο ή από τις αρμόδιες αρχές, να διακόψει ή να παύσει τη λειτουργία του, διαγράφοντας έτσι τους επιμέρους λογαριασμούς, και με αποτέλεσμα να εκπέσουν και οι χρηματικές αμοιβές που έχουν συγκεντρωθεί σε αυ¬τούς.


8. Κώδικας συμπεριφοράς Μελών

Όταν χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μας, ζητάμε από όλα τα μέλη του Panel να ακο-λουθούν τους παρακάτω κανόνες: – Τα μέλη είναι υπεύθυνα να διασφαλίζουν ότι όλα τα στοιχεία τους που είναι κατα-χω¬ρημένα στην Ιστοσελίδα μας είναι αληθή και ενημερωμένα. – Τα μέλη δεσμεύονται ότι όλες οι πληροφορίες που υποβάλλουν, ως συμμετέχοντες στο Panel, είναι ακριβείς. Ειδικότερα, απαγορεύεται να δίνουν παραποιημένη εικόνα του εαυτού τους ή να υποδύονται τρίτους με σκοπό τη συλλογή χρηματικής αμοι¬βής. – Τα μέλη μπορούν να δημιουργούν, χρησιμοποιούν και διατηρούν μόνο ένα (1) λογαριασμό χρήστη στο Online Research Panel. Εάν δημιουργηθεί ένας δεύτερος λογαριασμός από σφάλμα, το μέλος μπορεί να έλθει σε επαφή με την υπηρεσία υποστήριξής μας και να ζητήσει τη διαγραφή του ενός από τους δύο λογαρια-σμούς. Το σύνολο της χρηματικής αμοιβής που έχει συγκεντρωθεί στο λογα¬ρια-σμό που θα διαγραφεί, θα διαγραφεί. – Τα μέλη απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε τμή-μα της Ιστοσελίδας για άλλο σκοπό, πέρα από την προσωπική τους, μη εμπορική, χρήση. – Τα μέλη απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε τμή-μα της Ιστοσελίδας με τρόπο που ενδέχεται να παραβιάσει οποιοδήποτε σχετικό ελληνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή νόμο, κανονισμό ή συνθήκη. – Τα μέλη απαγορεύεται να συλλέγουν ή να αποθηκεύουν οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που ανήκει σε άλλα μέλη. – Τα μέλη απαγορεύεται να επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή περιοχή της Ιστοσελίδας, για την οποία δεν έχουν εξουσιοδότηση πρό-σβασης. – Τα μέλη απαγορεύεται να καταχωρούν στην Ιστοσελίδα οποιοδήποτε υλικό είναι απει¬λητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο ή ενδέχεται να παραβιάζει με κάποιον τρόπο οποιονδήποτε νόμο. – Τα μέλη απαγορεύεται να στέλνουν ή να επηρεάζουν με άλλο τρόπο εμάς ή την Ιστοσελίδα μας (ή οποιονδήποτε άλλον) με επιβλαβές, παράνομο, παραπλανητικό ή αντικανονικό λογισμικό όπως ιούς, “spyware”, “adware” ή άλλα προγράμματα που ενδέχεται να βλάψουν αυτή την Ιστοσελίδα ή τον όποιο παραλήπτη ή να προ-βούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, όπως επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, η οποία ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά την υποδομή της Ιστοσελίδας ή να επηρεάσει την κανονική λειτουργία της. – Τα μέλη απαγορεύεται να προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα την οποία εύλογα η Εταιρεία θεωρεί ανάρμοστη ή καταχρηστική. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι οποιαδήποτε άρνηση συμμόρφωσης με τον ως άνω “Κώδικα Συμπεριφοράς” θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση παύση της ιδιότητας του μέλους, καθώς και την κατάπτωση της μέχρι τότε συγκεντρωθείσας χρηματικής αμοιβής, σύ쬬φωνα με τον όρο 6. Η Εταιρεία διατηρεί, επίσης το δικαίωμα, να προβεί σε οποι¬αδήποτε νομική ενέργεια κρίνει απαραίτητη.


9. Πνευματική ιδιοκτησία

Η πνευματική ιδιοκτησία και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιλαμ-βα¬νομένων, αλλά όχι αποκλειστικά των δικαιωμάτων στις βάσεις δεδομένων, στα ε-μπορικά σήματα και στα σχέδια σε κάθε περίπτωση, καταχωρημένα ή μη) σε όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας (περιλαμβανομένων χωρίς περιορι¬σμό των σχεδίων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογότυπων, καθώς και οποιαδήποτε συλλογή και σύνθεσή τους) και όλο το λογισμικό ανήκουν σε εμάς, εκτός αν άλλως ο¬ρί¬ζεται. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Σε καμία περίπτωση οι χρήστες της Ιστοσελίδας μας δεν αποκτούν ή λαμβάνουν δικαιώματα, τίτλους ή συμφέροντα σε οποιοδήποτε από το ως άνω υλικό. Συνεπώς, το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελί¬δας απαγορεύεται να πωληθεί, αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευ¬τεί ή αναρτηθεί ηλεκτρονικά, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, συνολικά ή τμηματικά, χωρίς την προηγούμενη γραπτή μη ηλεκτρονική συγκατάθεση του ιδιοκτή¬τη της Ιστοσελίδας και μόνο εφόσον: (α) Mας αναγνωρίζετε, ως την πηγή του εν λόγω υλικού και (β) Ενημερώνετε το τρίτο μέρος στο οποίο μεταφέρετε τις πληροφορίες για τους παρόντες” Όρους και Προϋποθέσεις”, καθώς και για το γεγονός ότι έχουν ισχύ και σε αυτούς. Επιτρέπεται, ωστόσο, να εκτυπώνετε και να αποθηκεύετε -σε ηλεκτρονική μορφή -το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας αποκλειστικά για προσωπική χρήση και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς να διαγράψετε το αυθεντικό σήμα του Online Re¬search Panel, και χωρίς να παραβιάσετε τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομη¬χα¬νικής ιδιοκτησίας με οποιονδήποτε τρόπο. Τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα Ιστοσελίδα και φέρουν τα λογότυπα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργαζόμενων φορέων, ενώσεων ή εντύπων, αποτελούν την πνευματική και βιομηχανική τους ιδιοκτησία και, επομένως, οι φορείς αυτοί φέρουν την αντίστοιχη ευθύνη. Λάβετε υπόψη σας ότι, οποιαδήποτε άρνηση συμμόρφωσης με τον όρο αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση παύση της ιδιότητας του μέλους, καθώς και την κατάπτωση της μέχρι τότε συγκεντρωθείσας χρηματικής αμοιβής, σύμ¬φωνα με τον όρο 6. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδή¬ποτε νομική ενέργεια κρίνει απαραίτητη.


10. Εμπιστευτικότητα των ερευνών

Οι πελάτες και συνεργάτες του Online Re¬search Panel, ενδέχεται να σας αποκαλύψουν εμπιστευτικές πληροφορίες ή/και πληροφορίες επί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτη¬σίας και υλικό, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας σε έρευνες, πρότζεκτ, ερωτηματο¬λό¬για ή άλλες δραστηριότητες σχετιζόμενες με την έρευνα αγορών, και κάθε τέτοια πλη¬ροφορία και υλικό οφείλει να παραμείνει μόνη και αποκλειστική ιδιοκτησία του ιδιο¬κτή¬τη του. Οι προαναφερθείσες εμπιστευτικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά) νέα προϊόντα, ιδέες ή concepts. Αποκτώντας την ιδιότητα του μέλους, συμφωνείτε ότι θα διατηρήσετε το περιεχόμενο και το υλικό που αποκαλύπτεται σε εσάς εμπιστευτικό, στο πλαίσιο όλων των ερευνών στις οποίες συμ¬με¬τέχετε, και ότι δεν θα το αποκαλύψετε σε τρίτους, ούτε θα χρησιμοποιήσετε εμπιστευ¬τικές πληροφορίες για κανένα άλλο σκοπό εκτός από τον αποκλειστικό σκοπό της συμ¬με¬τοχής σας στις υπηρεσίες μας, σύμφωνα με τους παρόντες “Όρους και Προϋ¬πο¬θέσεις”. Απαγορεύεται ρητά να αντιγράφετε και να αποθηκεύετε το περιεχόμενο των ερευνών (π.χ. κάνοντας λήψη στιγμιότυπου οθόνης) για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την αναφορά τυχόν λαθών στο Online Re¬search Panel. Σε περίπτωση που παρα¬βιάσετε τον παραπάνω όρο, εκτός από τη διαγραφή του λογαριασμού χρήστη και την κατάπτωση της μέχρι τότε συγκεντρωθείσας χρηματικής αμοιβής, μπορεί να βρεθείτε υπεύθυνοι για τυχόν χρηματική αποζημίωση στην Εταιρεία μας ή/και σε πελάτη, ή συνεργάτη μας για ζημίες που προκλήθηκαν, ως αποτέλεσμα της παραβίασής σας.


11. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους Τρίτων

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει Συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες, που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της, αλλά υπό τον έλεγχο Τρίτων (φυσικών ή νομικών προ-σώ¬πων). Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται αποκλειστικά για δική σας ευκολία. Δεν έ-χουμε ελέγξει ή εξετάσει όλες τις εν λόγω Ιστοσελίδες Τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις Ιστοσελίδες αυτές, το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητά τους. Δεν έχουμε εγκρίνει τις εν λόγω Ιστοσελίδες, ούτε αποδεχόμαστε υπαιτιότητα για τυχόν ζημίες ή απώλειες ενδεχομένως υποστείτε αποκτώντας πρόσβαση σε αυτές τις Ιστοσελίδες ή στο υλικό τους. Η ύπαρξη οποιουδήποτε συνδέσμου ή αναφοράς σε τρίτα μέρη δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έγκριση του Online Re¬search Panel οποιασδήποτε ιστοσελίδας επι-σκέ¬πτεστε. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό Τρίτων με τρόπο που να προσβάλλει ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου μέρους και ότι η Ιστοσελίδα μας δεν θα καταστεί με κανένα τρόπο υπεύθυνη για τυχόν τέτοια χρήση από την πλευρά σας.


12. Πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας

Παρότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι η Ιστοσελίδα μας είναι, υπό κανονικές συνθήκες, διαθέσιμη όλο το 24ωρο, δεν έχουμε καμία ευθύνη στην περίπτωση που αυτή καταστεί μη διαθέσιμη οποιαδήποτε ώρα ή για οποιοδήποτε χρο¬νι¬κό διάστημα, εξαιτίας αναγκαίων διαδικασιών συντήρησης και αναβαθμίσεων, εξαι¬τίας τεχνικών προβλημάτων ή λόγων ανωτέρας βίας.


13. Περιορισμοί ευθύνης

Στο μέγιστο επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία βαθμό, αποδέχεστε και συμ-φω¬νείτε με το παρόν ότι σε καμία περίπτωση, τόσο το Online Re¬search Panel, όσο και κάποιος από τους συνεργάτες της δεν θα έχει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή/και σε οποι¬ο¬δήποτε άλλο πρόσωπο για ειδικές, τυχαίες, ποινικές, έμμεσες και παρόμοιες γενικές ζημιές ή για ζημιές που αφορούν διαφυγόντα κέρδη, απώλεια ή βλάβη στην ιδιω¬τικό¬τητα, στην ασφάλεια των δεδομένων, αδυναμία τήρησης οποιασδήποτε υποχρέωσης (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της καλής πίστης, σωματικής προσπάθειας ή έλλειψης αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψουν από το λογαριασμό χρήστη σας ή συνδέονται με οποιαδήποτε παραβίαση ή άλλη πτυχή της συνολικής συμφωνίας ή της Ιστοσελίδας αυτής ή με την ακρίβεια του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως του εάν το Online Re¬search Panel έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα πρόσκλησης αυτών των ζημιών, ακόμα και σε περίπτωση βλάβης και αδικοπραξίας (συμπεριλαμβα¬νο¬μένης της αμέλειας). Επιπροσθέτως, η Ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται ότι η ίδια ή άλλες Ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτή, είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλου είδους κα¬κό¬βουλα ή επιβλαβή λογισμικά. Κάθε λογισμικό που μπορεί να ληφθεί από ιστοσελίδα την οποία διαχειρίζονται Τρίτοι, αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε Τρίτου μέρους. Η εταιρεία δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από ιούς ή προ¬κύψει με άλλο τρόπο, ως αποτέλεσμα της λήψης τέτοιου λογισμικού.


14. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε το Online Re-search Panel και άλλες τυχόν συνδεόμενες με αυτή εταιρείες, μαζί με τους αντίστοιχους υπαλλήλους, διευθυντές, ιδιοκτήτες, εργαζομένους και συνεργάτες από οποιεσδήποτε αξι¬ώ¬σεις, απώλειες, ζημιές, ευθύνες, πρόστιμα, ποινές, δαπάνες και έξοδα, συμπερι¬λαμ¬βα¬νομένων όχι αποκλειστικά τυχόν εύλογης δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων, που ενδέχεται να ανακύψουν ή να προκληθούν, είτε απευθείας, είτε εμμέσως από: (α) Την παραβίαση εκ μέρους σας των παρόντων “Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης” και/ή (β) Τη χρήση από εσάς ή τη συμμετοχή σας και/ή την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα μας.


15. Ασφάλεια

Η Ιστοσελίδα μας λαμβάνει αυστηρά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα τα δεδομένα σας διατηρούνται ασφαλή. Ακολουθούμε ευρέως αποδεκτές προδιαγραφές για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλλετε, τόσο κατά τη διάρκεια της υποβολής τους, όσο και αφού τα λάβουμε. Ωστόσο, καμία μέθοδος με-τά¬δο¬σης, μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασ¬φα¬λής και επομένως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.


16. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να συλλέξει από εσάς προσωπικά δεδομένα και προσω¬πι-κά στοιχεία ταυτοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση, χρήση και κοινοποίηση των δεδομένων αυτών από το Online Re¬search Panel, παρα-κα¬λούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies και Προστασίας Προσωπικών Δεδομέ-νων, η οποία ενσωματώνεται στο παρόν με παραπομπή και αποτελεί μέρος των παρόντων “Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης”.


17. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις Χρήσης, όπως και κάθε τροποποίηση τους και κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτούς ή το περιεχόμενό τους, διέπονται από το δίκαιο της Ελλάδος.


18. Δικαιοδοσία

Τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για κάθε διαφορά η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες “Όρους και Προϋπο-θέσεις”.


19. Τροποποιήσεις των “Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης” μας

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να καταργήσουμε όρους από τους “ Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης” οποιαδήποτε στιγμή και κάθε τέτοια τροποποίηση θα έχει άμεση ισχύ από τη στιγμή που θα ενσωματωθεί στην Ιστο¬σελίδα μας. Οι χρήστες μας συμφωνούν να επισκέπτονται τακτικά τους “Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης”, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι είναι ενήμεροι για όποια τυχόν τροποποίηση. Θα ενημερώνουμε επίσης, σχετικά, τους χρήστες μας δημοσιεύ¬οντας μία ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα μας ή μέσω e-mail. Η συνεχής πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μας, μετά από την εφαρμογή των τροποποιήσεων αυτών, υποδηλώνει την αποδοχή τους από την πλευρά του χρήστη.


20. Πρόσθετοι όροι

Οι παρόντες “Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης” , συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Cookies και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία ενσωματώνεται σε αυτούς, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος τυχόν όρος ή προϋπόθεση που υπάρχει στην Ιστο¬σελίδα αυτή, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας. Εάν κάποια από τις διατάξεις της Συνολικής Συμφωνίας κριθεί από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως ανίσχυρη, οι λοιπές διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, υπό την προϋπό¬θε¬ση ότι η κατανομή των κινδύνων που περιγράφονται στο παρόν, τηρείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τυχόν αδυναμία μας να ενεργήσουμε αναφορικά με κάποια παραβία¬ση, επ΄ουδενί συνιστά παραίτησή μας από το δικαίωμά μας να ενεργήσουμε αναφο¬ρικά με τη συγκεκριμένη ή με άλλες αντίστοιχες παραβιάσεις.


21. Επικοινωνία

Κάθε επικοινωνία ή ειδοποίηση που γίνεται, στο πλαίσιο των παρόντων “Όρων και Πρשּׁϋ¬πο¬θέσεων” θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί, εάν έχει αποσταλεί στην τε-λευ¬ταία γνωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μέλους του Panel. Όλες οι επικοινωνίες (με εξαίρεση τυχόν προσωπικών δεδομένων) και το περιεχόμενο αυτών που υποβάλλονται ή διαβιβάζονται από εσάς προς το Online Re¬search Panel, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικές, εκτός εάν άλλως ορίζεται από εσάς, είτε πριν, είτε συγχρόνως με την υποβολή και δια¬βί¬βαση των επικοινωνιών αυτών.